> Domov

Ušlý zisk - Ako získať peniaze späť v prípade nečakanej udalosti.. 

Viete, že:

1/ na území Slovenskej republiky dochádza každoročne ku viac ako 25.000 dopravným nehodám?

2/ každý poškodený účastník má nárok ( po splnení stanovených podmienok ) na:
a) náhradu škody na majetku,
b) náhradu škody na zdraví a spoločenského uplatnenia,
c) náhradu ušlého zisku ( straty na zárobku )?

3/ túto náhradu si môže poškodený žiadať priamo od poisťovne, v ktorej bol vinník poistený?

 

4/ ak bol vinník neznámy alebo nebol poistený, možno tento nárok uplatniť voči Slovenskej kancelárii poisťovateľov?

5/ likvidácia ušlého zisku ( ako časť likvidácie poistnej udalosti ) býva väčšinou nejednoznačnou a pomerne zložitou záležitosťou?
6/ ušlý zisk je „ to, čo poškodenému ušlo. Je to ujma, ktorá spočíva v tom, že u poškodeného nedôjde k zväčšeniu majetkových hodnôt, hoci by sa to so zreteľom na pravidelný chod veci dalo očakávať.“?
7/ Vám dokážeme pomôcť pri riešení tohto problému?