> Likvidácia poistnej udalosti

Likvidácia poistnej udalosti

Likvidácia poistnej udalosti  je ( veľmi zjednodušené povedané ) súčinnosť vinníka, poškodeného, pracovníkov poisťovne, prípadne ďalšej strany ( pracovníkov asistenčnej služby, polície, súdu, zdravotného zariadenia, atď. ), a to od vzniku škody až po jej odstránenie, ktoré spočíva buď v odstránení následkov uvedením do pôvodného stavu alebo vyplatením peňažnej náhrady. Práva, povinnosti zúčastnených strán a postup pri likvidácii upravuje legislatíva SR, platná poistná zmluva a interné predpisy poisťovne.


Po vzniku škody ( škodovej udalosti ) je nevyhnutné kontaktovať poisťovňu vinníka a svoj nárok
na náhradu škody ( majetku, zdraví ... ) zdokladovať.


Zoznam potrebných dokladov Vám poskytnú pracovníci poisťovne ( pracovníci prvého kontaktu
alebo likvidátori ).


Je len prirodzené, že pri veľkom počte poistných udalostí dochádza i ku nespokojnosti poškodených, a to čo sa týka výšky náhrady alebo termínu plnenia.


Pokiaľ sa chcete vyhnúť takémuto výsledku likvidácie, odporúčame Vám:

 

  • dodať k likvidácii všetky požadované doklady,
  • neočakávať nereálnu výšku náhrady škody
  • žiadať dodržovanie termínov stanovených legislatívou


Po ukončení likvidácie škody na majetku/zdraví je čas pristúpiť k likvidácii ušlého zisku.

 

>> Napíšte nám! a zistite či máte možnosť uplatniť si ušlý zisk <<