> Likvidácia ušlého zisku

Likvidácia ušlého zisku

Likvidácia ušlého zisku je hlavnou náplňou našej činnosti. Postup pri likvidácii ušlého zisku síce upravujú tie isté normy ako likvidáciu poistnej udalosti, avšak spôsob výpočtu ušlého zisku nie je upravený žiadnym predpisom.


Výpočet ušlého zisku pri konkrétnej poistnej udalosti vychádza z rôznych podkladov a závisí od:

 

 1. právnej formy poškodeného (právnická osoba, fyzická osoba živnostník alebo zamestnanec)
 2. spôsobu vedenia účtovnej evidencie ( podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo, iná evidencia )
 3. druhu a rozsahu činnosti

  Príklad:
  Pri dopravnej nehode bolo poškodené nákladné vozidlo s dobou opravy 30 dní, súčasne bol zranený vodič tohto vozidla s následnou dočasnou práceneschopnosťou v trvaní 90 dní.

  Poškodenými v tomto prípade sú:

  -    majiteľ/držiteľ nákladného auta, pretože počas doby opravy nemohol toto vozidlo používať na svoju podnikateľskú činnosť
  -    vodič auta ( živnostník alebo zamestnanec ), pretože počas doby dočasnej PN nemohol vykonávať svoju činnosť ( pričom nemocenské dávky sú nižšie ako jeho „bežný príjem“ )

  Podstatou našej práce je:

  -    analýza príjmov a výdavkov poškodeného podľa druhu činnosti a dostupnej evidencie
  -    samotný výpočet ušlého zisku
  -    skompletovanie podkladov
  -    vypracovanie žiadosti o náhradu ušlého zisku.

  Postup  našej spolupráce je nasledovný:
   
 1. kontaktujete nás, popíšete Váš problém
 2. zdarma Vám poradíme ako ( a či vôbec ) ďalej postupovať
 3. v prípade záväznej objednávky Vám bude vystavená zálohová faktúra na 100,- EUR a zaslaný zoznam dokladov, ktoré budeme potrebovať k výpočtu
 4. po úhrade zálohovej faktúry a dodaní požadovaných podkladov začíname pracovať na Vašej objednávke
 5. po ukončení práce Vám zašleme:

  - žiadosť o náhradu ušlého zisku pre poisťovňu + výpočet ušlého zisku + prílohy
  - Vaše dodané podklady
  - faktúru za naše služby, pričom cena bude závisieť od výšky vypočítanej požadovanej 
    náhrady,
  - požadovaná náhrada do 5.000,- EUR ...10% z požadovanej náhrady ( min. 100,- EUR )
  - pri náhrade vyššej ako 5.000,- EUR...500,- EUR + 5% zo sumy nad 5.000,- EUR
  - ( príplatky napr. za zastupovanie, podklady v inom ako úradnom jazyku, apod.
     vyriešime dohodou ), v tejto súvislosti chceme podotknúť, že

  a) uhradená záloha sa Vám prirodzene z fakturovanej sumy odpočíta
  b) záloha Vám bude vrátená, ak požadovaná náhrada nepresiahne 200,- EUR
 6. kontaktujte nás, prosím, ak Vám bude z poisťovne poukázaná nižšia suma ako sme Vám vyčíslili.

Tešíme sa na spoluprácu. Napíšte nám v prípade záujmu alebo nejasností.